EU AI Act: Regulering av AI for en tryggere fremtid

//

AI Suksess

Kunstig intelligens (AI) er en teknologi som har potensialet til å transformere mange aspekter av samfunnet vårt, fra hvordan vi jobber og kommuniserer, til hvordan vi tar beslutninger og løser problemer. Men med dette potensialet kommer også betydelige utfordringer og risikoer, spesielt når det gjelder sikkerhet, personvern og grunnleggende rettigheter.

For å håndtere disse utfordringene, har EU nylig lagt frem et forslag til en ny regulering kjent som EU AI Act. Denne loven har som mål å sikre at AI er trygg, respekterer grunnleggende rettigheter og europeiske verdier, og fremmer investering og innovasjon i AI.

I denne artikkelen vil vi utforske hva EU AI Act innebærer, hva den vil bety for norske bedrifter, og når vi kan forvente at de nye reglene vil være klare. Vi vil også diskutere noen av de viktigste aspektene ved loven, inkludert dens tilnærming til risikostyring, forbud mot skadelige AI-praksiser, og krav til høyrisiko AI-systemer.

Europaparlamentets medlemmer (MEPs) har vedtatt Parlamentets forhandlingsposisjon på AI-loven. Forhandlingene vil nå begynne med EU-landene i Rådet om lovens endelige form. De uttaler at målet er å nå en avtale innen utgangen av dette året https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence

EU AI act utkastet ligger ute her https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206

En balansert tilnærming til AI

EU AI Act tar en balansert og forholdsmessig tilnærming til regulering av AI. Den er designet for å håndtere risikoene og problemene knyttet til AI, uten å unødig begrense eller hindre teknologisk utvikling. Dette betyr at reguleringen er begrenset til de minimum nødvendige kravene for å håndtere risikoene og problemene knyttet til AI.

Forbud mot skadelige AI-praksiser

EU AI Act identifiserer og forbyr visse spesielt skadelige AI-praksiser som strider mot europeiske verdier. Dette inkluderer spesifikke restriksjoner og sikkerhetstiltak i forhold til visse bruksområder for fjernbiometrisk identifikasjonssystemer for rettshåndhevelse.

EU AI Act legger frem en solid risikometodikk for å definere «høyrisiko» AI-systemer. Dette er AI-systemer som utgjør betydelige risikoer for helse og sikkerhet eller grunnleggende rettigheter for personer. Disse AI-systemene må overholde et sett med horisontale obligatoriske krav for pålitelig AI og følge samsvarsvurderingsprosedyrer før de kan plasseres på det europeiske markedet.

EU AI Act vil bli håndhevet gjennom et styringssystem på medlemsstatsnivå, bygget på allerede eksisterende strukturer. I tillegg vil det bli etablert en samarbeidsmekanisme på EU-nivå med etableringen av et europeisk AI-råd.

EU AI Act representerer et viktig skritt fremover i reguleringen av AI. Ved å ta en balansert og forholdsmessig tilnærming, sikrer loven at AI er trygg og respekterer grunnleggende rettigheter og europeiske verdier, samtidig som den fremmer investering og innovasjon i AI. Med denne loven, tar EU ledelsen i å skape et trygt og pålitelig rammeverk for bruk av AI.

Hva vil EU AI Act bety for norske bedrifter?

EU AI Act vil ha betydelige implikasjoner for norske bedrifter som utvikler, leverer eller bruker AI-systemer. Her er noen av de viktigste konsekvensene:

  • Økt trygghet og tillit: Ved å sikre at AI-systemer er trygge og respekterer grunnleggende rettigheter, vil EU AI Act bidra til å øke tilliten til AI blant forbrukere og bedrifter. Dette kan være en fordel for norske bedrifter som bruker AI, da det kan bidra til å øke aksept og bruk av AI-baserte produkter og tjenester.
  • Nye krav og reguleringer: Norske bedrifter som utvikler eller bruker AI-systemer, spesielt de som er klassifisert som «høyrisiko», må være klar over og overholde de nye kravene i EU AI Act. Dette kan inkludere krav til datakvalitet, dokumentasjon, transparens, menneskelig tilsyn, nøyaktighet og robusthet. Bedrifter må også være klar over de nye forbudene og restriksjonene, spesielt de som gjelder for fjernbiometrisk identifikasjon.
  • Juridisk sikkerhet: EU AI Act vil gi økt juridisk sikkerhet, noe som kan lette investeringer og innovasjon i AI. For norske bedrifter kan dette bety at det blir lettere å få finansiering for AI-prosjekter, og at det blir mindre risiko forbundet med å utvikle og bruke AI-systemer.
  • Enkel markedstilgang: Ved å skape et enhetlig regelverk for AI i hele EU, vil EU AI Act lette tilgangen til det europeiske markedet for norske bedrifter. Dette kan være en stor fordel for norske AI-startups og andre bedrifter som ønsker å ekspandere internasjonalt.
  • Innovasjonsstøtte: EU AI Act inneholder også tiltak for å støtte innovasjon, inkludert AI-regulatoriske sandkasser og andre tiltak for å redusere den regulatoriske byrden og støtte små og mellomstore bedrifter. Dette kan gi norske bedrifter nye muligheter for å eksperimentere med og utvikle AI-systemer.

Samlet sett vil EU AI Act ha betydelige konsekvenser for norske bedrifter. Mens det vil innebære nye krav og reguleringer, vil det også gi økt trygghet og tillit, juridisk sikkerhet, enklere markedstilgang og støtte til innovasjon. Norske bedrifter som ønsker å utnytte mulighetene AI gir, bør derfor følge nøye med på utviklingen rundt EU AI Act.

Når er EU AI Act reglene klare?

EU AI Act er et omfattende forslag til regulering av kunstig intelligens (AI) som ble lagt frem av EU-kommisjonen i april 2021. Siden dette er en betydelig og kompleks lovgivning, vil det ta tid før den endelige versjonen av loven er klar.

Først må forslaget gjennom en prosess der det blir vurdert og diskutert av både Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union, som består av representanter fra medlemslandenes regjeringer. Dette er en del av den såkalte «ordinære lovgivningsprosedyren» i EU, som brukes for de fleste typer EU-lovgivning.

Under denne prosessen kan det bli foreslått endringer eller tillegg til forslaget, og det kan være nødvendig med flere runder med forhandlinger for å komme frem til en endelig tekst som alle parter kan godta. Dette kan være en tidkrevende prosess, og det er derfor vanskelig å si nøyaktig når de endelige reglene vil være klare.

Når en endelig versjon av loven er godkjent av både Europaparlamentet og Rådet, vil den bli publisert i EU-tidende og deretter tre i kraft på en bestemt dato. Det kan også være en overgangsperiode før loven blir fullt ut gjeldende.

Det er viktig for norske bedrifter og andre interessenter å følge med på denne prosessen, da det kan komme viktige endringer i forslaget underveis. Det kan også være nyttig å forberede seg på de nye reglene så tidlig som mulig, selv om den endelige versjonen av loven ennå ikke er klar.

EU AI ACT robot i rettsak
Robot i en rettsak

Vil reglene for EU AI Act også gjelde resten av verden?

EU AI Act er en regulering foreslått av EU, og dens primære juridiske virkeområde er innenfor EU-medlemslandene. Det betyr at de direkte kravene og reguleringene som er lagt ut i loven, vil gjelde for AI-systemer som er utviklet, solgt eller brukt innenfor EU.

Men det er viktig å merke seg at EU AI Act kan ha en indirekte innvirkning på bedrifter og organisasjoner utenfor EU. For eksempel, hvis en bedrift basert utenfor EU ønsker å selge eller distribuere sine AI-systemer i EU, vil de måtte overholde kravene i EU AI Act. Dette kan bety at bedrifter utenfor EU vil tilpasse sine AI-systemer for å overholde EU-reguleringene, selv om de ikke er juridisk bundet av dem i sitt hjemland.

I tillegg har EU tidligere vist at deres reguleringer kan sette en global standard. Et godt eksempel på dette er General Data Protection Regulation (GDPR), som har hatt en betydelig innvirkning på hvordan personvern håndteres globalt, selv om det er en EU-regulering. På samme måte kan EU AI Act potensielt påvirke hvordan AI reguleres i andre deler av verden, ved å sette en standard for sikker og etisk bruk av AI.

Så selv om EU AI Act teknisk sett bare gjelder innenfor EU, er det sannsynlig at dens innvirkning vil bli følt langt utover EU sine grenser.

Konklusjon

EU AI Act markerer en viktig milepæl i reguleringen av kunstig intelligens. Med en balansert og forholdsmessig tilnærming søker den å håndtere de mange utfordringene og risikoene som AI presenterer, samtidig som den fremmer innovasjon og investering i AI-teknologi.

For norske bedrifter vil denne loven innebære nye krav og reguleringer, men også nye muligheter. Ved å øke tilliten til AI og skape et enhetlig regelverk for AI i hele EU, kan loven bidra til å stimulere vekst og innovasjon i AI-sektoren.

Selv om det fortsatt er usikkert når de endelige reglene vil være klare, er det klart at EU AI Act vil ha en betydelig innvirkning på hvordan vi utvikler, bruker og regulerer AI i årene som kommer. Norske bedrifter og andre interessenter bør derfor følge nøye med på utviklingen rundt EU AI Act, og begynne å forberede seg på de nye reglene så tidlig som mulig.

I en verden der AI-teknologi blir stadig mer utbredt og innflytelsesrik, er det viktigere enn noen gang å sikre at vi har de riktige reglene og reguleringene på plass. EU AI Act representerer et viktig skritt i denne retningen.

Vi i AI suksess er klare for å hjelpe dere med navigere i nye reglene les mer om våre tjenester.

Ta kontakt med oss for suksess med AI

Robot i EU AI Act

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er EU AI Act?

EU AI Act er et forslag til regulering av kunstig intelligens (AI) lagt frem av EU-kommisjonen. Den har som mål å sikre at AI er trygg, respekterer grunnleggende rettigheter og europeiske verdier, og fremmer investering og innovasjon i AI.

Hvem vil bli påvirket av EU AI Act?

Alle bedrifter og organisasjoner som utvikler, selger eller bruker AI-systemer innenfor EU vil bli direkte påvirket av EU AI Act. Bedrifter utenfor EU som ønsker å selge eller distribuere sine AI-systemer i EU, vil også måtte overholde kravene i loven.

Når vil EU AI Act tre i kraft?

Det er foreløpig ikke fastsatt en bestemt dato for når EU AI Act vil tre i kraft. Forslaget må først gjennom en prosess der det blir vurdert og diskutert av både Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union. Når en endelig versjon av loven er godkjent, vil den bli publisert i EU-tidende og deretter tre i kraft på en bestemt dato.

Hva er «høyrisiko» AI-systemer?

Selv om EU AI Act teknisk sett bare gjelder innenfor EU, er det sannsynlig at dens innvirkning vil bli følt langt utover EU sine grenser. Bedrifter utenfor EU som ønsker å selge eller distribuere sine AI-systemer i EU, vil måtte overholde kravene i loven. I tillegg kan EU AI Act potensielt påvirke hvordan AI reguleres i andre deler av verden, ved å sette en standard for sikker og etisk bruk av AI.

Kontakt

hei [at} aisuksess.no